Politikalar

Çağdaş borsacılık anlayışı içinde üyelerimizin ve üreticilerimizin mahsulünü kıymetlendirmeyi,
Borsamızdan hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını yasal şartlar çerçevesinde ve en iyi hizmet anlayışı ile karşılayarak memnuniyetlerini arttırmayı,
Personel, üye ve üretici eğitimlerine önem vermeyi,
Kalite Yönetim Sisteminin gereklerine uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
TOBB Akreditasyonu gerekliliklerini sağlamayı ve ötesine geçmeyi, iyi uygulamalar konusunda model teşkil etmeyi
Tüm Borsa Meclisi ve Personeli adına taahhüt ederiz.

MALİ POLİTİKA

Uzunköprü Ticaret Borsası , TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri`ne ilaveten genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini de kullanarak hazırlanan Gelir ve Gider Bütçeleri, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek içeriklerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları uygular.

Borsamız, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi yolunda  stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve  varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanda değerlendirir, mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde yönetir. 


BGYS POLİTİKAMIZ;
 

        


•         Kurumumuza İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Kurumumuzun bilgi varlıklarını korumak,  bilgilere erişilebilirliği BGYS sistemi kapsamında tanımlanan yöntemlerle sağlamak ve yasal mevzuat şartlarına uymak,

 

•         Kurumumuzda yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik ilkelerinin etkin bir şekilde uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak.

 

•         Kurumumuzda var olan elektronik, yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak. 

 

•         Teknolojik gelişmeleri takip ederek ilkeli ve korunaklı bir şekilde üyelerine hizmet etmek.

 

•         Kurumumuz bünyesinde çalışan tüm personele eğitimler vererek Bilgi Güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi sağlamak.

 

•         Sistemimizde tespit edilen ya da olası bütün Bilgi Güvenliği açıklarını, BGYS sorumlularına rapor etmek ve soruşturulmasını sağlamak.

 

•         Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, yapılan işlemleri gözden geçirmek ve takibini yapmak.

 

•         Bilgi Güvenliği açısından sözleşmelerden doğabilecek her türlü uygunsuzlukları sisteme zarar vermeyecek şekilde önlemek ve engellemek.

 

•         Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ihtiyacı olan kaynakları temin etmek.

   


 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Uzunköprü Ticaret Borsası olarak, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, motivasyonlarını ve kurumlarına olan bağlılığı ön planda tutan çalışanlarımızın yeteneklerinden, güçlerinden ve yaratıcılıklarından azami ölçüde faydalanmayı, aralarında fırsat eşitliği yaratmayı, şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı sergileyerek onların maddi ve manevi haklarını koruyup gözetmeyi, aralarında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın insan haklarına saygılı, nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlayarak gelişimlerini sürekli olarak arttırmak temel İnsan Kaynakları Politikamızdır.
 

BASIN YAYIN POLİTİKASI 

Borsamızın bağlı bulunduğu Kanunlar çerçevesinde yürütülen ve sır niteliği taşımayan her türlü faaliyeti bütün üyelerimize, paydaşlarımıza ve kamuoyuna eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık, eksiksizlik, kolay ulaşılabilirlik ve uygun zamanlama ilkelerine bağlı kalarak yazılı basın, internet, radyo yada TV dahil olmak üzere tüm yerel ve Ulusal basın-yayın organlarında duyurup takip etmek ve uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirip güncelleyerek sürekli gelişmesini sağlamak temel Basın Yayın Politikamızdır. 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI 

Uzunköprü Ticaret Borsası üyelerinin temenni, dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, herhangi bir ücret talep edilmediği, bağlı bulunduğu yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak takip edildiği bir üye ilişkileri ve memnuniyeti sistemini taahhüt ederek, şeffaf ve hesap verilebilir ilkeleri doğrultusunda, çözüm odaklı bir politika izlemeyi amaç edinmiştir.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI 
Uzunköprü Ticaret Borsası, bağlı bulunduğu yasalar ve yetkinlikler çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı ile organize eder. Böylelikle   hizmet kalitesini artırırken çevresel duyarlılığı ve içinde bulunduğu toplumun beklentilerini ön planda tutarak ve desteklemeyi Sosyal Sorumluluk Politikası olarak amaç edinmeyi taahhüt etmektedir.